Taisyklės

 

Čia žemiau bus pateiktas toks, gal truputį keistas ir bauginantis tekstas, tačiau manau, kad jis būtinas, nes gi kaip senoliai sako, kiekvienas kaimas turi savo durnių, tai ir internete jų apstu, todėl reikia saugotis ir įspėti.
Šiaip, stengiuosi visada mielai atsakyti į rūpimus klausimus ir tikrai leisiu naudotis svetainėje pateikta medžiaga, jeigu gražiai paprašysite – geranoriškumas yra gerai.
Čia tas pasakymas naudotis svetainėje pateikta medžiaga reiškia, kad kas nors ima ir kopijuoja ištisus lapus, lenteles ir pan. O skaityti ir studijuoti medžiagą galima be jokių apribojimų. Taip pat, kaip ir knygas.

 

Svetainėje pateiktos medžiagos naudojimo taisyklės

Mes, svetainės www.gengen.lt (toliau tekste Svetainė) savininkai, laikydamiesi galiojančių Lietuvos Respublikoje teisės aktų reikalavimų, nurodome, kad:

  • visa be išimties Svetainėje pateikta medžiaga, nepriklausomai nuo to ar ji naudojama visa, ar bet kokiomis dalimis ir bet kokia forma, naudojama tiesiogiai ar netiesiogiai, yra apsaugota autorinėmis teisėmis, ir be rašytinio Svetainės savininkų sutikimo naudoti ją komerciniais tikslais griežtai draudžiama;
  • bet kokią Svetainėje pateiktą medžiagą Svetainės lankytojai gali naudoti tik taikiems tikslams, jokiais būdais niekam nesukeliant nei moralinės, nei materialinės žalos. Už netinkamą informacijos panaudojimą, galintį sukelti dabar ar vėliau ar sukėlusį bet kokios žalos bet kam, Svetainės savininkai neatsako;
  • fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų registracijos vietos, Svetainės medžiaga gali naudotis tik nekomerciniais tikslais; protingumo ribose leidžiama dalį medžiagos cituoti išsiunčiant elektroninį pranešimą adresu info@gengen.lt su nurodytu citavimo šaltiniu;
  • juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų valdymo formos ir registracijos vietos gali tik pateikti nuorodas į Svetainę. Bet kokiu būdu kopijuoti ir platinti medžiagą ar bet kokią jos dalį leidžiama tik gavus rašytinį Svetainės savininkų sutikimą. Prašyme turi būti nurodyta medžiagos panaudojimo vieta, data bei tikslas.

Pastaba: automatiniai informacijos rinkimo robotai taip pat laikomi Svetainės lankytojais, todėl už jų veiklą atsako tų robotų savininkai/naudotojai.

 

 

Privatumo politika skirta tam, kad jeigu svetainėje bus skelbiama kokia nors medžiaga (metrikos, genealoginės lentelės ar genealoginiai medžiai ir pan.), kurioje bus nurodoma informacija apie asmenis.

 

Privatumo politika

Mes, svetainės www.gengen.lt (toliau tekste Svetainė) savininkai, gerbdami žmonių teisę į privatumą, skelbiame šios Svetainės Privatumo politiką ir įsipareigojame:

  • visus renkamus duomenis apie asmenis ir jų tarpusavio ryšius laikyti paslaptyje;
  • naudoti surinktus duomenis išimtinai tik genealoginiams tyrimams ir niekam kitam;
  • neviešinti surinktų duomenų ir neatskleisti jų kitiems asmenims ar įmonėms, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos įstatymų numatyta tvarka.

Mes Svetainėje galime viešinti Privačią informaciją* apie asmenis ir jų tarpusavio ryšius vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymo 20 straipsnyje nurodytais terminais, t.y.:

  • tik praėjus 30 metų nuo asmens mirties;
  • jeigu mirties data nenustatyta, tai praėjus 100 metų nuo to asmens gimimo;
  • jeigu mirties ir gimimo data nenustatyta, tai praėjus 70 metų nuo dokumento apie tą asmenį sudarymo datos.

Pavyzdys:
Jeigu žinome ir galime įrodyti, kad asmuo miręs prieš 30 metų ar seniau, tai apie jį Svetainėje galime parodyti visą surinktą Privačią informaciją*. Tačiau jeigu neturime žinių apie jo mirties datą, tai galime rodyti Privačią informaciją* tik įsitikinę, kad jis gimęs prieš 100 metų ar anksčiau. Jeigu nežinome nei gimimo, nei mirties datos, tačiau turime radę kokį tai dokumentą (santuokos įrašą, teismo nutarimą ir pan.), kuriame tas asmuo įrašytas, tai tokiu atveju galime parodyti turimą Privačią informaciją* apie tą asmenį tik tada, kai mūsų turimas dokumentas yra sudarytas prieš 70 metų ar anksčiau.

Visais kitais atvejais norint parodyti, kad toks asmuo yra, genealoginiame medyje ar kitur toks asmuo užkoduojamas žodžiu „/privatu/”.

Atskiru atveju galime viešinti informaciją apie asmenį nesilaikydami nurodyto įstatymo nuostatų, kai esame gavę to asmens rašytinį sutikimą.

 

Visais asmenų privatumo klausimais prašome kreiptis adresu: info@gengen.lt

_________________
* Privati informacija – tai asmens vardas ir pavardė; socialinis statusas; pilna gimimo bei krikšto data ir vieta; gyvenamoji vieta; pilna santuokos data ir vieta; pilna skyrybų data ir vieta; pilna mirties data ir vieta; palaidojimo vieta ir mirties priežastis; tėvų vardai ir pavardės bei socialiniai statusai; Krikšto tėvų vardai ir pavardės bei socialiniai statusai; santuokos liudininkų vardai ir pavardės bei socialiniai statusai; kita bendro pobūdžio pasakojamoji informacija apie asmens gyvenimą, išsilavinimą, pareigas ir pan.; asmens nuotraukos.